Table of Contents Table of Contents
FETE. GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN AUTOESCUELAS Next Page
Information
Show Menu
FETE. GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN AUTOESCUELAS Next Page

 
ÍNDICE
3

OBXECTIVO DA GUÍA
4

QUE É OiRA?
6

XESTIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
8

PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
10

AVALIACIÓN DE RISCOS LABORAIS
12

PLANIFICACIÓN DA ACTIVIDADE PREVENTIVA
14

VIXILANCIA DA SAÚDE DOS TRABALLADORES
16

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
18

IDENTIFICACIÓN DOS RISCOS EN AUTOESCOLAS DO SISTEMA OiRA
20

1. RISCOS ASOCIADOS Á ORGANIZACIÓN DO TRABALLO
22

2. RISCOS XERAIS DE OFICINA
26

2.1 RISCOS EN ZONAS DE TRABALLO E CORREDORES
27

2.2 RISCOS DE PORTAS E BIOMBOS
28

2.3 RISCOS DE ESCALEIRAS FIXAS
30

2.4 RISCOS DE ANDEIS, MESAS E ARQUIVADORES
31

2.5 RISCOS DAS INSTALACIÓNS E OS RECEPTORES ELÉCTRICOS
32

2.6 RISCOS ASOCIADOS ÁS CONDICIÓNS AMBIENTAIS
34

3. RISCOS ASOCIADOS Á FORMACIÓN TEÓRICA
36

4. RISCOS ASOCIADOS Á FORMACIÓN PRÁCTICA
38

5. RISCOS ASOCIADOS Á LIMPEZA DO CENTRO
44

6. RISCOS ASOCIADOS A OUSO DO COMPUTADOR
48

7. RISCOS ASOCIADOS AOS VEHÍCULOS E O SEU MANTEMENTO
50

8. RISCOS ASOCIADOS ÁS SITUACIÓNS DE EMERXENCIAS
54

9. DOCUMENTACIÓN DA XESTIÓN PREVENTIVA
57