Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 60 Next Page
Page Background

Prevención de Riscos Laborais en Autoescolas

8

O apartado 1 do artigo 16 da Lei de Prevención de Riscos Laborais establece que “a

prevención de riscos laborais deberá integrarse no sistema xeral da empresa, tanto

no conxunto das súas actividades como en todos os niveis xerárquicos desta a

través da implantación e aplicación dun Plan de prevención de riscos laborais. Este

Plan de prevención de riscos laborais deberá incluír a estrutura organizativa, as

responsabilidades, as funcións, as prácticas, os procedementos, os procesos e os

recursos necesarios para realizar a acción de prevención de riscos na empresa, nos

termos que regulamentariamente se establezan.

Os instrumentos esenciais para a xestión e aplicación do plan de prevención de

riscos, que poderán ser levados a cabo por fases de forma programada, son a

avaliación de riscos laborais e a planificación da actividade preventiva”.

PLAN DE PREVENCIÓN DE

RISCOS LABORAIS