Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

Prevenció de Riscos Laborals a les Autoescoles

6

La gestió de la prevenció dels riscos laborals engloba el disseny de les directrius, la

planificació i la implantació efectiva del sistema preventiu que s’adopta en l’empresa per

garantir la seguretat i la salut dels treballadors davant dels riscos derivats del treball.

La documentació genèrica en matèria de prevenció exigible legalment per la LPRL,

és la següent:

Pla de prevenció.

És el conjunt ordenat d’activitats necessàries per a la

implantació de la PRL a l’empresa.

Avaluació de riscos.

És el procés dirigit a valorar la magnitud dels riscos

existents en l’activitat laboral.

Planificació de l’acció preventiva.

Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors

.

Relació d’accidents de treball i malalties professionals

amb incapacitat

superior a un dia.

Amb l’eina de gestió en línia gratuïta OiRA es podran generar els tres primers documents:

pla de prevenció, avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE

RISCOS LABORALS

1

2

3

4

5