Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 60 Next Page
Page Background

Prevenció de Riscos Laborals a les Autoescoles

2

Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals estableix que l’empresari ha de garantir la

seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el

treball. L’empresari ha de realitzar la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració

de l’activitat preventiva en l’empresa i l’adopció de les mesures que siguin necessàries per

a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.

Per al desenvolupament de les activitats preventives, l’empresari pot triar entre alguna de

les modalitats següents:

Assumir personalment aquesta activitat

Designar un o diversos treballadors per dur-la a terme

Constituir un servei de prevenció propi

Recórrer a un servei de prevenció aliè

AQUESTA GUIA PRÀCTICA ESTÀ DISSENYADA PER AJUDAR ELS

EMPRESARIS DEL SECTOR DE LES AUTOESCOLES A ASSUMIR LA GESTIÓ

DE LA PREVENCIÓ DE LA SEVA EMPRESA.

El Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, estableix

que

els empresaris poden assumir la gestió de la prevenció de riscos laborals a la seva

empresa sempre que compleixin els requisits següents

:

Que l’empresa tingui

menys de 10 treballadors

(fins a 25, sempre que l’empresa tingui un

únic centre de treball). Text modificat per la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la

seva internacionalització.

Que l’empresari

desenvolupi

de forma habitual la seva

activitat professional al centre

de treball

.

Que tingui la

capacitat

corresponent a les funcions preventives que ha de desenvolupar

(ha de tenir un curs bàsic de 30 hores de prevenció de riscos laborals).

OBJECTIU DE LA GUIA